Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας

Η Emron δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η παρούσα “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας” (στο εξής «Πολιτική») που περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου συλλέγονται από την Emron και πώς η Emron διαχειρίζεται και επεξεργάζεται αυτά, καθώς και πώς προστατεύεται η ιδιωτικότητα των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου.

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική

 

Η παρούσα Πολιτική ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που παρέχονται κατά την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο και τη χρήση του.

Μελλοντικά, ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει επιπλέον χρήσεις και να αποκτήσει αυξημένη λειτουργικότητα. Αν αυτό συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθετοι όροι στην παρούσα Πολιτική. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε νέα χρήση / υπηρεσία του δικτυακού τόπου που εισάγεται θα υπόκειται στην παρούσα Πολιτική.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου διέπεται από ειδικότερη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ειδικότερη αυτή πολιτική θα ισχύει από κοινού με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή αντίφασης, μεταξύ των όρων της παρούσας Πολιτικής και των όρων μίας ειδικότερης πολιτικής, θα υπερισχύουν οι όροι της ειδικότερης πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε υπηρεσίας.  

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

  1. Να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε ποιον τα κοινοποιούμε.
  2. Να καταστήσει σαφή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας.
  3. Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο και την χρήση αυτού. 

Mε την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο και την χρήση του, αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (όπως ορίζονται παρακάτω) σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Ορισμοί

 

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

«ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»: O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

 

Σκοπός επεξεργασίας/νομιμότητα

Η Emron συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας του δικτυακού τόπου και για να προσφέρει στους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης.

Τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη και χρήστη του δικτυακού τόπου συλλέγονται, διατηρούνται σε αρχείο και υπόκεινται σε επεξεργασία από την Emron με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και την καλή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες του.

Τρόπος συλλογής των προσωπικών δεδομένων

 

Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται άμεσα από τους χρήστες του δικτυακού τόπου, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης κάνει εγγραφή σε μια υπηρεσία του δικτυακού τόπου, και ορισμένα δεδομένα καταγράφονται έμμεσα κατά την πλοήγηση των επισκεπτών και χρηστών στον δικτυακό τόπο. 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και σκοπός επεξεργασίας τους

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, κατηγοριοποιούνται περαιτέρω στα δεδομένα των απλών επισκεπτών και στα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, ως εξής:

(α) ΑΠΛΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ:  

Κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό τόπο συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου (“δεδομένα χρήσης”) για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης και παρακολούθησης και βελτίωσης του δικτυακού τόπου και των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής (από ποια σελίδα φτάσατε στον δικτυακό τόπο), τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του δικτυακού τόπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του από εσάς. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι η Google Analytics.  O τρόπος με τον οποίο η Google Analytics συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα μπορεί να βρεθεί εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου περιορίζονται στις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία και τη βελτίωση αυτού του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

(β) ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ: 

Στα πλαίσια χρήσης του δικτυακού τόπου συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα στην περίπτωση που εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τον επισκέπτη (i) για κάποιο από τα προϊόντα της Εmron, (ii) για συνεργασία με την Emron (iii)  για επικοινωνία με την Emron, και (iv) για απασχόληση στην Emron.

Ειδικότερα, (i) στην περίπτωση που εκδηλώνεται ενδιαφέρον για κάποιο από τα προϊόντα της Emron, συλλέγονται δεδομένα τα οποία ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, μπορεί να είναι και προσωπικά δεδομένα και τα οποία, δεδομένα σύμφωνα με την αναρτημένη φόρμα επικοινωνίας, περιλαμβάνουν τα εξής: επωνυμία επιχείρησης, υπεύθυνος, στοιχεία Δ/νσης, τ.κ., τηλέφωνα, email, ΑΦΜ, και τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην σχετική φόρμα (εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στο πεδίο «σχόλια»,  (ii) στην περίπτωση που εκδηλώνεται ενδιαφέρον συνεργασίας με τη Emron, συλλέγονται δεδομένα τα οποία ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που έχει ο επισκέπτης, μπορεί να είναι και προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεδομένα  σύμφωνα με την αναρτημένη φόρμα επικοινωνίας, περιλαμβάνουν τα εξής :  επωνυμία επιχείρησης, υπεύθυνος Επικοινωνίας, Email, στοιχεία Διεύθυνσης, τηλέφωνα, Fax, δραστηριότητα Επιχείρησης, Άτομα / προσωπικό, και τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πεδίο «Λίγα Λόγια για την επιχείρηση»  (iii) στην περίπτωση επικοινωνίας με την Emron όπου σύμφωνα με τη σχετική φόρμα συλλέγονται δεδομένα που περιλαμβάνουν τα εξής : όνομα, επώνυμο, e-mail, και τυχόν προσωπικά δεδομένα που ενδεχομένως συμπληρωθούν στη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πεδίο «σχόλια» και (iv) στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απασχόλησης στην Emron, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τα εξής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, πόλη διαμονής, πληροφορίες εκπαίδευσης, γνώσεις ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία, τεχνικές γνώσεις, και τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην σχετική φόρμα (εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στο πεδίο «cover letter», ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους αναφόρτωσης (upload) του βιογραφικού τους σημειώματος.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου χρησιμοποιούνται από την Emron προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας για τους σκοπούς ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και για σκοπούς που συνδέονται με την διερεύνηση της δυνατότητας επαγγελματικής απασχόλησης στην Emron.  

Αποδέκτες δεδομένων & μεταφορά σε τρίτες χώρες

 

Αποδέκτης των δεδομένων του Χρήστη των Υπηρεσιών είναι η Emron, η οποία ενδέχεται να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αυστηρά υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα Πολιτική στην οποία συναινείτε με την πλοήγηση και χρήση του δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία εγγραφής σας φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο. 

Η Emron ενδέχεται να χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών που φιλοξενούν, αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και συντηρούν τον δικτυακό τόπο, το περιεχόμενό του και τα δεδομένα που συλλέγονται αλλά και άλλους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για να επικοινωνεί μαζί σας στις περιπτώσεις όπου έχει λάβει την ρητή συναίνεσή σας για αυτή την επικοινωνία. Η Emron χρησιμοποιεί μόνο τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα προσωπικά στοιχεία που τους παρέχονται  μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν (π.χ. τεχνικές υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη δικτυακού τόπου) και οι οποίοι συμφωνούν και εγγυώνται ότι όλες οι επεξεργασίες στις οποίες ασχολούνται θα είναι νόμιμες και συμμορφούμενες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η Emron δεν πωλεί, διανέμει ή μισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός αν έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας ή απαιτείται από το νόμο να προβεί σε αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, η Emron μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας ή σχετικής κλήσης Αρμόδιων Αρχών είτε στα πλαίσια διοικητικής ή εξώδικης διαδικασίας είτε προς το σκοπό της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά της ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της.

Οι διακομιστής και το κέντρο δεδομένων που χρησιμοποιεί ο δικτυακός τόπος βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου υπέχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου δεν διαβιβάζονται σε εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμφανίζει διαφημίσεις από τρίτους δικτυακούς τόπους καθώς και να περιέχει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων.  Η Emron δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική ιδιωτικότητας και τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων τέτοιων δικτυακών τόπων. Όταν μεταφερθείτε στους εν λόγω δικτυακούς τόπους δεν ισχύει η παρούσα Πολιτική και σας συστήνουμε να διαβάζετε τις αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικότητας προκειμένου να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους ως άνω δικτυακούς τόπους.

Ασφάλεια

Για την Emron η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η εγκυρότητα των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεσή σας μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Emron ή μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που απαιτείται για την δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπιση της Emron έναντι νομικών αξιώσεων η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η Emron θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες

O δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών / χρηστών. Ένα cookie είναι μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συγκεκριμένα ένα αρχείο που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Επίσης, μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να συνδέεστε με τις υπηρεσίες μας, συμβάλλουν στην καταπολέμηση των απατών και αναλύουν τις επιδόσεις του δικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο και καθώς περιηγείστε στον δικτυακό τόπο και για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες του δικτυακού τόπου επισκέπτεσθε, βοηθώντας μας να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τον δικτυακό τόπο.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το Google Analytics διατίθεται εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/ .

Επιπλέον χρησιμοποιούμε cookies για τη διασύνδεση με την υπηρεσία Facebook και το διαμοιρασμό περιεχομένου, καθώς και για την καταγραφή των ενεργειών που ενδεχομένως γίνονται από τοn επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω της υπηρεσίας Facebook pixel. Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο δικτυακό τόπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές και απλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους browsers. Η μείωση των cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον δικτυακό τόπο.

 

Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών

 

Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το αν και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται σε σχέση με εσάς («δικαίωμα πρόσβασης»). 

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, έχετε το δικαίωμα: 

– Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους στο βαθμό που είναι ανακριβή ή/και ελλιπή («δικαίωμα διόρθωσης»). 

– Να ζητήσετε τη διαγραφή τους («δικαίωμα διαγραφής»). Η Emron θα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Emron μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχει άλλο έννομο δικαίωμα της για να τα διατηρήσει. Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων ενός επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου τότε η Emron δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στον εν λόγω χρήστη, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των συγκεκριμένων δεδομένων. 

– Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να ενημερωθείτε πριν την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας.

– Να ανακοινωθεί κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα εν λόγω δεδομένα, στο μέτρο του εφικτού και εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, καθώς και να ενημερωθείτε για τους εν λόγω αποδέκτες.  

– Να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ήτοι σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («δικαίωμα φορητότητας»).

– Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση («δικαίωμα εναντίωσης»).

– Να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφιλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις. 

– Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 

Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε  δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μπορείτε να αποστείλετε σχετικά αιτήματα ή οποιαδήποτε σχετική ερώτηση που αφορά στην παρούσα Πολιτική ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η Emron στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@emron.gr.

Η Emron έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την Emron, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διεύθυνση προκειμένου να μας ανακοινώσετε όποιες ανησυχίες τυχόν έχετε σχετικά με τη συμμόρφωση προς την παρούσα Πολιτική. 

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε/επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, από καιρό σε καιρό, δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον δικτυακό τόπο. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική που ίσχυε κατά τη στιγμή που παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική. Όταν λάβει χώρα κάποια σημαντική αλλαγή στην Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε κατάλληλα, π.χ. μέσω εμφανούς ειδοποίησης (banner) στον δικτυακό τόπο. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και να διαβάζετε προσεχτικά οποιαδήποτε σχετική ειδοποίηση λαμβάνετε. Με τη συνεχιζόμενη χρήση του δικτυακού τόπου συναινείτε στην ενημερωμένη Πολιτική. Χρησιμοποιήστε την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” στην παρούσα Πολιτική για να ενημερωθείτε σχετικά με το πότε τροποποιήθηκε τελευταία.